Centralt innehåll

Spanska

Eleven ska få kännedom om levnadsförhållanden, kultur- och samhällsliv hos de folk som talar spanska. Eleven ska lära sig att förstå talad spanska, att muntligt använda språket i enkla vardagliga situationer, att läsa, förstå och skriva okomplicerad text. Undervisningen ska sträva till att eleven från början får lära sig ett så naturligt och korrekt uttal som möjligt med för språket karakteristisk betoning, rytm och intonation.

 • Substantiv

  • bestämd och obestämd form i singular och plural

  • genitiv

 • Verb

  • presens av regelbundna verb

  • vanliga oregelbundna verb i presens

  • perfekt av regelbundna och oregelbundna verb

  • perifrastiskt futurum

  • gerundium

  • reflexiva verb

  • diftongerande verb

  • verb som kräver dativobjekt

 • Adjektiv

  • komparation

  • placering och böjning

  • Pronomen

  • personliga pronomen som subjekt och direktobjekt

  • possessiva

  • demonstrativa

 • Räkneord

  • grundtal 0-1000

  • ordningstal 1-5

 • prepositioner

 • muy/mucho

 • frågeord och frågekonstruktioner