Läroämnets övergripande syfte

Syftet med undervisningen i B1-språk är att ge eleven elementära språkfärdigheter för enkla, vardagliga språksituationer och en grund för fortsatta studier i språket. I undervisningen ska huvudvikten läggas vid att inspirera eleven att våga använda sig av språk. Studierna ska ge eleven verktyg att använda språk i olika sammanhang och för olika mottagare.

Undervisningen ska väcka elevens intresse för den språkliga och kulturella mångfalden i skolan och samhället samt skapa möjlighet för eleven att kommunicera i språkmiljöer som känns autentiska. Eleven ska lära sig värdesätta andra språk, människorna som talar dem och olika kulturer. Undervisningen ska förmedla nyttan och glädjen av språkkunskaper för att kunna bli en delaktig samhällsmedborgare. Undervisningen ska ha ett normmedvetet förhållningssätt och bidra till att främja jämlikhet, jämställdhet och gemenskap samt lyfta värdet av mångfald.

Eleven och elevgrupperna ges möjligheter att bilda nätverk och kommunicera med elever från andra språkgrupper. Digitala verktyg erbjuder en naturlig möjlighet att genomföra språkundervisningen i autentiska situationer och utifrån elevens kommunikationsbehov. I takt med att ordförrådet och strukturerna utvecklas, utvecklas också de kommunikativa färdigheterna och förmågan att söka information. Språkundervisningen ska utveckla multilitteracitet och ta upp olika texter. Texterna väljs med hänsyn till aktuella teman och elevens intressen.

Riktlinjer och arbetsupplägg

I undervisningen ska huvudvikten läggas vid att inspirera eleven att våga använda sig av språket som undervisas. Muntlig kommunikation betonas och texter och skriftliga övningar ska användas som ett stöd för det talade språket.

Undervisningen i B1-språk ska vidareutveckla elevens intresse att lära sig språk. Undervisningen ska ge eleven möjlighet att i en trygg miljö utveckla sitt självförtroende som språkutövare. Målet för undervisningen är att eleven ska utveckla förståelse för språk och strategier för att göra sig förstådd även med ringa språkkunskaper.

Undervisningen ska sträva till att skapa lärandesituationer som upplevs intressanta och nära elevens vardag. Kommunikativa övningar ska kännas autentiska och eleven ska kunna förstå övningarnas relevans. Digitala verktyg ska integreras i undervisningen på ett naturligt sätt. Internationellt samarbete uppmuntras.

Pararbete, smågruppsarbete och lärande tillsammans i olika typer av lärmiljöer uppmuntras. Eleven ska med hjälp av olika medier, spel, musik och drama få möjlighet att testa sina växande språkkunskaper. Funktionella metoder där eleven erbjuds fysisk aktivitet, delaktighet och interaktion uppmuntras i undervisningen.

En helhetsskapande undervisning genom bland annat ämnesövergripande samarbete uppmuntras.

Centralt innehåll

Förmåga att kommunicera

Innehållet väljs med beaktande av elevens vardag, intressen och aktuella händelser samt utgående från perspektivet jag, vi och vårt samhälle. Eleven ska få lära sig att använda språket för olika syften, som till exempel att hälsa, be om hjälp eller uttrycka en åsikt. I undervisningen betonas träningen av uttal, betoning av ord, satsbetoning, talrytm och intonation.

 • fria och styrda samtalsövningar om vardagliga situationer

 • intervjuer och diskussioner

 • korta presentationer

Förmåga att tolka texter

Eleven ska utveckla ordförråd och strukturer genom att bekanta sig med olika typer av texter, som t.ex. kortare berättelser, film, intervjuer och sångtexter.

 • texter med gradvis ökat ordförråd och svårighetsgrad, även extensivt

 • gradvis ökad tonvikt på information och upplevelse

Förmåga att producera texter

Eleven ska få producera kortare texter med hjälp av olika stödmaterial.

 • enkla faktatexter

 • korta berättande texter

 • dialoger och dramatiseringar

Kulturellt språkbruk

Eleven ska introduceras till det studerade språkets utbredning och ställning i världen. Eleven ska utveckla förståelse för sambandet mellan språk och kultur. Eleven ska få fundera över sin egen språkliga och kulturella bakgrund.

 • artigt språkbruk

 • låneord

 • realia

Färdigheter för språkstudier

Eleven ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för språkets uppbyggnad och grundläggande grammatik. Undervisningen i grammatik ska ha starkt fokus på praktisk tillämpning. Undervisningen ska lyfta vikten av att kunna göra sig förstådd med ringa kunskaper i språk.

 • ordförråd och strukturer

 • grammatiska begrepp

 • funktionell grammatik

Mål, kompetenser och kunskapskriterier

Slutbedömningen genomförs det läsår då ämnesstudierna avslutas i respektive ämne. Genom slutbedömningen definierar läraren hur väl eleven vid slutet av studierna har uppnått kunskapskriterierna för lärokursen, även tidigare prestationer tas i beaktande. Slutsvitsordet bestäms så att läraren jämför elevens kunskaps- och färdighetsnivå med de kunskapskriterier som finns i läroplanen.

Eleven bedöms med vitsordet åtta (8) ifall eleven har uppnått en nivå som utgör ett genomsnitt av den kunskaps- och färdighetsnivå för de olika delområdena som beskrivs i kunskapskriterierna. Om eleven inom något delområde nått högre än nivån för vitsordet åtta kan detta kompensera en något lägre prestationsnivå inom ett annat delområde.

Bedömning av arbetet ingår som en del av bedömningen i alla läroämnen. Elevens arbete och inställning ska beaktas när vitsord bildas och kan till viss del påverka bedömningen både höjande och sänkande. Följande bör beaktas:

 • aktivitet och deltagande vid genomgångar och diskussioner

 • självständigt arbete enligt instruktioner

 • ansvar över hemuppgifter och material.

Undervisningsmål

Utveckla elevens intresse för alla delområden i B1-språk samt stöda elevens självförtroende som språkutövare.

Lärandemål

Eleven utvecklar intresse och självförtroende för alla delområden i B1-språk.

Nyckelkompetenser

A. Multilitteracitet

Med kompetens i multilitteracitet avses förmågan att tolka, producera och värdera olika slag av texter i olika medier och miljöer. Denna kompetens gör det möjligt för eleven att förstå många olika slag av uttryck och att forma sin egen identitet. Begreppet multilitteracitet har en koppling till det vidgade text- och språkbegreppet vilket innebär ett bredare perspektiv än det traditionella synsättet på läs- och skrivkunnighet. Det vidgade textbegreppet är ett uttryck som används i utbildningssammanhang och begreppet innefattar förutom det skrivna och talade ordet även bild, film och ljud. Texterna kan alltså tolkas och produceras till exempel i skriven, talad, tryckt, audiovisuell eller digital form.

Eleven ska få möjlighet att utveckla mångsidig läskunnighet inom alla läroämnen via vardagsspråket för att kunna behärska begrepp och kommunikationsformer inom olika fackområden. För att eleven ska nå kompetens i multilitteracitet krävs en pedagogik med mångsidiga textmiljöer, aktivt språkutvecklande arbetssätt och samarbete mellan olika läroämnen.

Multilitteracitet omfattar läs- och skrivförmågan men även förmågan att särskilja mellan och använda olika typer av källor. Eleven ska få lära sig att söka, kombinera, omforma, presentera och kritiskt granska information i olika former, i olika kontexter och med hjälp av olika verktyg. Kompetensen i multilitteracitet bidrar till att utveckla ett kritiskt tänkande och studiekompetens, det vill säga att lära sig att lära. Kompetens i multilitteracitet innebär även en kompetens i källkritik och en förmåga att värdera olika källors tillförlitlighet och förutsätter evidensbaserade undervisningsmetoder.

B. Kommunikativ kompetens

Kommunikativ kompetens innebär förmågan att på ett effektivt och lämpligt sätt använda olika språk för kommunikation. Kompetensen grundar sig på förmågan att i både tal och skrift förstå, uttrycka och tolka begrepp, tankar, känslor, fakta och åsikter (det vill säga att lyssna, tala, läsa och skriva) i en rad olika samhälleliga och kulturella sammanhang beroende på individens egna behov och preferenser.

Eleven växer upp i en värld som kännetecknas av kulturell och språklig mångfald och av olika religioner och åskådningar. Att leva på ett kulturellt hållbart sätt i en mångfacetterad miljö förutsätter kulturella färdigheter grundade på respekt för mänskliga rättigheter samt förmåga att kommunicera på ett hänsynsfullt sätt och att uttrycka sig själv och sina åsikter på olika sätt.

Väsentliga färdigheter för denna kompetens är förmågan att förstå talade budskap, att inleda, upprätthålla och avsluta samtal samt att läsa, förstå och skriva texter på olika kunskapsnivåer i olika språk. Kompetensen innebär att man har förmågan att lära sig språk formellt och informellt under hela livet. En positiv attityd till olika språk innebär en förståelse för kulturell mångfald och ett intresse för språk och interkulturell kommunikation. Det innebär också respekt för varje persons individuella språkprofil, inklusive respekt för modersmålet för personer som tillhör en minoritet eller har migrationsbakgrund.

Den kommunikativa kompetensen innebär också att eleven förstår ämnesspecifika begrepp och företeelser. För att kunna uttrycka sig och kommunicera kring olika fenomen behöver eleven ha ett utvidgat ord- och begreppsförråd inom olika områden. Språkutvecklande arbetssätt gynnar elevens möjligheter att utveckla den kommunikativa kompetensen.

C. Vardagskompetens

Vardagskompetens innebär förmågor som behövs för att klara sig i livet och i en vardag som förutsätter allt mångsidigare färdigheter. Det handlar om hälsa, motion, säkerhet, människorelationer, trafik och att fungera i en teknologiserad vardag. Eleven ska få lära sig om ekonomi och konsumtion, allt sådant som påverkar en hållbar livsstil. Vardagskompetens innefattar att man känner till vad som kännetecknar en sund själ, kropp och livsstil.

Skolgemenskapen hjälper eleven att förstå att var och en med sitt eget agerande påverkar såväl sitt eget som andras välbefinnande samt sin egen och andras hälsa, trygghet och säkerhet. Eleven ska uppmuntras att ta hand om sig själv och andra. Under sin grundskoletid ska eleven lära känna och förstå vilka faktorer som inverkar positivt respektive negativt på välbefinnande och hälsa och inse betydelsen av välmående, trygghet och säkerhet samt lära sig att hitta information om dessa. Eleven ska få redskap att stärka både den fysiska och psykiska hälsan.

Inom vardagskompetensen ska förmågan att utveckla och tillämpa matematiskt tänkande för att lösa problem i vardagssituationer utvecklas. Tonvikten ligger både på processer och praktisk tillämpning och på teoretiska kunskaper, med goda räknekunskaper som grund. Eleven ska ges förutsättningar att utveckla kunskaper inom tekniken i vardagen och om hur man löser olika vardagsproblem med hjälp av teknik. Kompetens inom vetenskap och teknik innebär dels en förståelse för de förändringar som människan gett upphov till, dels ett ansvar som enskild medborgare.

Vardagskompetens präglas av kritisk bedömning, nyfikenhet, ett intresse för etiska frågor och respekt för säkerhet och miljömässig hållbarhet, särskilt när det gäller vetenskapliga och tekniska framsteg i förhållande till individen, familjen, samhället och globala frågor.

D. Digital kompetens

Digital kompetens innebär att på ett säkert, kritiskt och ansvarsfullt sätt kunna och vilja använda digital teknik för lärande och deltagande i samhällslivet. I denna kompetens ingår datalogiskt tänkande, kunskap om digitala verktyg, kommunikation och samarbete, skapande av digitalt innehåll, digitalt välbefinnande och nätsäkerhet samt problemlösning.

Digital kompetens är en viktig medborgarfärdighet, både i sig och som en del av multilitteraciteten. Den är både föremål och redskap för lärandet. Avsaknad av digital kompetens riskerar leda till utslagning från arbetsmarknaden och samhället eftersom den i allt högre grad blir ett grundläggande krav. Under sin skolgång ska alla elever ha möjligheter att utveckla sin digitala kompetens och sitt datalogiska tänkande. Digitala verktyg och hjälpmedel ska användas i grundskolans alla årskurser, i de olika läroämnena, i det ämnesövergripande arbetet och i det övriga skolarbetet.

För att kunna använda digital teknik och digitalt innehåll behövs en reflekterande och kritisk men samtidigt nyfiken, öppen och framsynt inställning till utvecklingen på detta område. Det behövs också ett etiskt, säkert och ansvarsfullt förhållningssätt till användningen av dessa verktyg samt en förståelse för digital integritet.

E. Lärande och social kompetens

Lärande och social kompetens innebär förmågorna att reflektera över sig själv, effektivt hantera tid och information samt samarbeta med andra på ett konstruktivt sätt. I denna kompetens ingår att lära sig att lära men även att ta hand om sitt fysiska och känslomässiga välbefinnande, känna empati och hantera konflikter.

Social kompetens kräver inte en extrovert och social personlighet utan innebär förmågan att kunna förstå sociala normer och oskrivna regler, vara lyhörd och kunna se saker ur andras perspektiv samt att vara delaktig. För att kunna samarbeta med andra och delta i samhällslivet krävs förståelse för de sociala koderna och medvetenhet om kommunikation i olika grupper och miljöer. Skolan ska erbjuda eleven gott om tillfällen att öva sig i att framföra sina åsikter på ett konstruktivt sätt och att handla etiskt. Eleven utvecklar förmågan att sätta sig in i andras situation och granska frågor och situationer ur olika perspektiv och får övning i hur man agerar i olika sociala sammanhang.

Eleven ska uppleva betydelsen av kommunikation för den egna utvecklingen genom att få träna sina sociala färdigheter och lära sig att uttrycka sig på olika sätt och att uppträda i olika situationer. Eleven ska ges möjlighet att utvecklas som språkbrukare både på svenska och andra språk på ett mångsidigt sätt. Eleven ska uppmuntras att kommunicera och uttrycka sig även med hjälp av ringa språkkunskaper.

Alla elever ska få hjälp med att iaktta hur de lär sig och med att utveckla sina strategier för lärande. Eleven bör känna till vilka lärstrategier som hen föredrar, bli medveten om sina styrkor och svagheter och få stöd för att lära sig. Färdigheten att lära sig utvecklas när eleven får ställa upp mål, planera sitt arbete, utvärdera sina framsteg och använda tekniska och andra hjälpmedel i sina studier på ett för åldern lämpligt sätt.

F. Kulturell kompetens

Kompetens inom kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer innebär att ha förståelse och respekt för hur idéer och tankar uttrycks kreativt och förmedlas i olika kulturer genom olika konstarter och kulturformer. Här ingår att försöka förstå, utveckla och uttrycka sina egna idéer och sin känsla av tillhörighet eller roll i samhället, på olika sätt och i olika sammanhang.

Skolan har som uppdrag att förmedla att det är viktigt att lära sig att använda bilder och andra visuella uttryck för att kommunicera. Drama, musik, bild och rörelse är uttryckssätt som har stor betydelse för lärande och utveckling. Skolarbetet ska ge eleven mångsidiga möjligheter att arbeta med händerna, använda alla sina sinnen och utveckla sin kreativitet. Eleven ska lära sig att uppskatta och kontrollera sin kropp och att använda den för att uttrycka känslor och åsikter, tankar och idéer. I skolarbetet ska eleven uppmuntras att använda sin fantasi och sin uppfinningsrikedom.

Under sin skolgång ska eleven få hjälp med att identifiera och uppskatta kulturella fenomen och att bygga en egen identitet med ett positivt förhållningssätt till omgivningen. Eleven ska få kunskap om sin livsmiljö och dess kulturarv samt lära sig att uppskatta sin egen sociala, kulturella och språkliga bakgrund. Eleven ska lära sig att se kulturell och språklig mångfald och olika åskådningar som en positiv resurs. Samtidigt ska eleven lära sig hur kulturer, religioner och åskådningar påverkar samhället och vardagen och hur kulturen omformas av media och normer kring bland annat genus, klass och etnicitet.

Eleven ska uppmuntras att fundera över betydelsen av sin egen bakgrund och över sin roll i generationskedjan. Eleven ska få möjlighet att uppleva och tolka konst, kultur och kulturarv. Eleven ska också få lära sig att förmedla, forma och skapa kultur och traditioner och upptäcka deras betydelse för välbefinnandet.

H. Medborgerlig kompetens

Medborgerlig kompetens är förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid. Kompetensen innebär förmågan att uppträda som en ansvarsfull medborgare och delta fullt ut i samhällslivet. Den innebär en förståelse av sociala, ekonomiska och politiska strukturer i samhället och insikt i global utveckling samt en förståelse för teknikens möjligheter och hur de kan bidra till samhällsutvecklingen på ett demokratiskt och hållbart sätt. Förmågan innebär både vilja och förmåga att delta aktivt i samhället och i demokratiska processer.

Under sin skoltid ska eleven fundera över sambandet mellan det förflutna, nutiden och framtiden samt olika framtidsalternativ. Eleven ska lära sig förstå betydelsen av sina val, levnadssätt och handlingar, inte bara för det egna livet, utan även för den närmaste omgivningen, samhället och naturen. Eleven ska få färdigheter att utvärdera och förändra både sina egna, skolans och samhällets förfaringssätt och verksamhetsstrukturer så att de bidrar till att bygga en hållbar framtid.

Eleven behöver få kunskap om Ålands särställning som självstyrt demilitariserat område. Som bosatt i landskapet Åland kan den enskilda individen göra stor skillnad genom att vara aktiv och delaktig. Styrkor för Åland har visat sig vara det stora egna inflytandet och korta beslutsvägar. Eleven ska uppmuntras att engagera sig i samhällsutvecklingen och få insikt i betydelsen av och möjligheterna att vara med och forma det åländska samhället.

Medborgerlig kompetens innefattar även förståelse för hållbarhetsprinciperna och de strategiska utvecklingsmålen som satts upp för Åland.

Bedömning

Beskrivning av kunnandeBeskrivning av bedömning
Intresse och självförtroende utvärderas men används inte som grund för bedömning.

Undervisningsmål

Synliggöra elevens lärandeprocess genom att låta eleven ställa upp mål för sitt lärande samt skapa möjlighet för självutvärdering och kamratrespons.

Lärandemål

Eleven utvecklar förmågan att utvärdera sitt lärande.

Nyckelkompetenser

B. Kommunikativ kompetens

Kommunikativ kompetens innebär förmågan att på ett effektivt och lämpligt sätt använda olika språk för kommunikation. Kompetensen grundar sig på förmågan att i både tal och skrift förstå, uttrycka och tolka begrepp, tankar, känslor, fakta och åsikter (det vill säga att lyssna, tala, läsa och skriva) i en rad olika samhälleliga och kulturella sammanhang beroende på individens egna behov och preferenser.

Eleven växer upp i en värld som kännetecknas av kulturell och språklig mångfald och av olika religioner och åskådningar. Att leva på ett kulturellt hållbart sätt i en mångfacetterad miljö förutsätter kulturella färdigheter grundade på respekt för mänskliga rättigheter samt förmåga att kommunicera på ett hänsynsfullt sätt och att uttrycka sig själv och sina åsikter på olika sätt.

Väsentliga färdigheter för denna kompetens är förmågan att förstå talade budskap, att inleda, upprätthålla och avsluta samtal samt att läsa, förstå och skriva texter på olika kunskapsnivåer i olika språk. Kompetensen innebär att man har förmågan att lära sig språk formellt och informellt under hela livet. En positiv attityd till olika språk innebär en förståelse för kulturell mångfald och ett intresse för språk och interkulturell kommunikation. Det innebär också respekt för varje persons individuella språkprofil, inklusive respekt för modersmålet för personer som tillhör en minoritet eller har migrationsbakgrund.

Den kommunikativa kompetensen innebär också att eleven förstår ämnesspecifika begrepp och företeelser. För att kunna uttrycka sig och kommunicera kring olika fenomen behöver eleven ha ett utvidgat ord- och begreppsförråd inom olika områden. Språkutvecklande arbetssätt gynnar elevens möjligheter att utveckla den kommunikativa kompetensen.

C. Vardagskompetens

Vardagskompetens innebär förmågor som behövs för att klara sig i livet och i en vardag som förutsätter allt mångsidigare färdigheter. Det handlar om hälsa, motion, säkerhet, människorelationer, trafik och att fungera i en teknologiserad vardag. Eleven ska få lära sig om ekonomi och konsumtion, allt sådant som påverkar en hållbar livsstil. Vardagskompetens innefattar att man känner till vad som kännetecknar en sund själ, kropp och livsstil.

Skolgemenskapen hjälper eleven att förstå att var och en med sitt eget agerande påverkar såväl sitt eget som andras välbefinnande samt sin egen och andras hälsa, trygghet och säkerhet. Eleven ska uppmuntras att ta hand om sig själv och andra. Under sin grundskoletid ska eleven lära känna och förstå vilka faktorer som inverkar positivt respektive negativt på välbefinnande och hälsa och inse betydelsen av välmående, trygghet och säkerhet samt lära sig att hitta information om dessa. Eleven ska få redskap att stärka både den fysiska och psykiska hälsan.

Inom vardagskompetensen ska förmågan att utveckla och tillämpa matematiskt tänkande för att lösa problem i vardagssituationer utvecklas. Tonvikten ligger både på processer och praktisk tillämpning och på teoretiska kunskaper, med goda räknekunskaper som grund. Eleven ska ges förutsättningar att utveckla kunskaper inom tekniken i vardagen och om hur man löser olika vardagsproblem med hjälp av teknik. Kompetens inom vetenskap och teknik innebär dels en förståelse för de förändringar som människan gett upphov till, dels ett ansvar som enskild medborgare.

Vardagskompetens präglas av kritisk bedömning, nyfikenhet, ett intresse för etiska frågor och respekt för säkerhet och miljömässig hållbarhet, särskilt när det gäller vetenskapliga och tekniska framsteg i förhållande till individen, familjen, samhället och globala frågor.

E. Lärande och social kompetens

Lärande och social kompetens innebär förmågorna att reflektera över sig själv, effektivt hantera tid och information samt samarbeta med andra på ett konstruktivt sätt. I denna kompetens ingår att lära sig att lära men även att ta hand om sitt fysiska och känslomässiga välbefinnande, känna empati och hantera konflikter.

Social kompetens kräver inte en extrovert och social personlighet utan innebär förmågan att kunna förstå sociala normer och oskrivna regler, vara lyhörd och kunna se saker ur andras perspektiv samt att vara delaktig. För att kunna samarbeta med andra och delta i samhällslivet krävs förståelse för de sociala koderna och medvetenhet om kommunikation i olika grupper och miljöer. Skolan ska erbjuda eleven gott om tillfällen att öva sig i att framföra sina åsikter på ett konstruktivt sätt och att handla etiskt. Eleven utvecklar förmågan att sätta sig in i andras situation och granska frågor och situationer ur olika perspektiv och får övning i hur man agerar i olika sociala sammanhang.

Eleven ska uppleva betydelsen av kommunikation för den egna utvecklingen genom att få träna sina sociala färdigheter och lära sig att uttrycka sig på olika sätt och att uppträda i olika situationer. Eleven ska ges möjlighet att utvecklas som språkbrukare både på svenska och andra språk på ett mångsidigt sätt. Eleven ska uppmuntras att kommunicera och uttrycka sig även med hjälp av ringa språkkunskaper.

Alla elever ska få hjälp med att iaktta hur de lär sig och med att utveckla sina strategier för lärande. Eleven bör känna till vilka lärstrategier som hen föredrar, bli medveten om sina styrkor och svagheter och få stöd för att lära sig. Färdigheten att lära sig utvecklas när eleven får ställa upp mål, planera sitt arbete, utvärdera sina framsteg och använda tekniska och andra hjälpmedel i sina studier på ett för åldern lämpligt sätt.

Bedömning

Beskrivning av kunnandeBeskrivning av bedömning
Självutvärdering och kamratrespons används inte som grund för bedömning.

Undervisningsmål

Uppmuntra eleven att aktivt delta i olika slag av vardagliga kommunikationssituationer och utveckla förmågan att kommunicera.

Lärandemål

Eleven utvecklar förmåga att delta i kommunikationssituationer.

Innehållsområden

Förmåga att kommunicera

Innehållet väljs med beaktande av elevens vardag, intressen och aktuella händelser samt utgående från perspektivet jag, vi och vårt samhälle. Eleven ska få lära sig att använda språket för olika syften, som till exempel att hälsa, be om hjälp eller uttrycka en åsikt. I undervisningen betonas träningen av uttal, betoning av ord, satsbetoning, talrytm och intonation.

 • fria och styrda samtalsövningar om vardagliga situationer

 • intervjuer och diskussioner

 • korta presentationer

Bedömning

Beskrivning av kunnandeBeskrivning av bedömning
Kunskapskrav för vitsordet 5Eleven använder sig av det mest centrala ord- och uttrycksförrådet och kan berätta om elevnära situationer med enkla ord. (A1.2)
Kunskapskrav för vitsordet 8Eleven reder sig i rutinmässiga kommunikationssituationer men tar ibland stöd av sin samtalspartner. (A1.3)
Kunskapskrav för vitsordet 10Eleven kan utbyta tankar eller information i bekanta och vardagliga situationer och stundtals hålla igång en konversation. (A2.1)

Undervisningsmål

Handleda eleven att använda olika tillvägagångssätt och språkstrategier för att nå fram med sitt budskap och förstå samtalspartnern i en muntlig kommunikationssituation.

Lärandemål

Eleven utvecklar förmåga att använda språkstrategier för att nå fram med sitt budskap.

Innehållsområden

Förmåga att kommunicera

Innehållet väljs med beaktande av elevens vardag, intressen och aktuella händelser samt utgående från perspektivet jag, vi och vårt samhälle. Eleven ska få lära sig att använda språket för olika syften, som till exempel att hälsa, be om hjälp eller uttrycka en åsikt. I undervisningen betonas träningen av uttal, betoning av ord, satsbetoning, talrytm och intonation.

 • fria och styrda samtalsövningar om vardagliga situationer

 • intervjuer och diskussioner

 • korta presentationer

Bedömning

Beskrivning av kunnandeBeskrivning av bedömning
Kunskapskrav för vitsordet 5Eleven kan be samtalspartnern att upprepa sig eller prata långsammare för att vara delaktig i samtalet. (A1.2)
Kunskapskrav för vitsordet 8Eleven deltar i kommunikation men behöver hjälpmedel. Eleven måste ofta be samtalspartnern att förtydliga eller upprepa. (A1.3)
Kunskapskrav för vitsordet 10Eleven deltar i allt högre grad i kommunikation. Eleven använder mer sällan nonverbala uttryck. Måste relativt ofta be samtalspartnern upprepa eller förtydliga och kan i någon mån utnyttja samtalspartnerns uttryck i sin egen kommunikation. (A2.1)

Undervisningsmål

Skapa möjligheter för eleven att lyssna till olika vardagsnära, aktuella och för eleven intressanta texter.

Lärandemål

Eleven utvecklar hörförståelse.

Innehållsområden

Förmåga att tolka texter

Eleven ska utveckla ordförråd och strukturer genom att bekanta sig med olika typer av texter, som t.ex. kortare berättelser, film, intervjuer och sångtexter.

 • texter med gradvis ökat ordförråd och svårighetsgrad, även extensivt

 • gradvis ökad tonvikt på information och upplevelse

Bedömning

Beskrivning av kunnandeBeskrivning av bedömning
Kunskapskrav för vitsordet 5Eleven förstår korta satser, frågor och uppmaningar i elevnära sammanhang. (A1.2)
Kunskapskrav för vitsordet 8Eleven förstår med hjälp av kontexten långsamt tal som innehåller enkla, bekanta ord och uttryck. (A1.3)
Kunskapskrav för vitsordet 10Eleven förstår tydligt tal som innehåller enkla, bekanta ord och uttryck. Eleven förstår det centrala innehållet i korta, enkla budskap. (A2.1)

Undervisningsmål

Handleda eleven att läsa och förstå olika texter.

Lärandemål

Eleven utvecklar förmåga att läsa och tolka texter.

Innehållsområden

Förmåga att tolka texter

Eleven ska utveckla ordförråd och strukturer genom att bekanta sig med olika typer av texter, som t.ex. kortare berättelser, film, intervjuer och sångtexter.

 • texter med gradvis ökat ordförråd och svårighetsgrad, även extensivt

 • gradvis ökad tonvikt på information och upplevelse

Bedömning

Beskrivning av kunnandeBeskrivning av bedömning
Kunskapskrav för vitsordet 5Eleven förstår mycket korta och enkla texter som anknyter till elevnära sammanhang. (A1.2)
Kunskapskrav för vitsordet 8Eleven förstår skriven text som innehåller enkla, bekanta ord och uttryck och kan plocka ut enkel information ur en kort text. (A1.3)
Kunskapskrav för vitsordet 10Eleven förstår det centrala innehållet i korta, enkla texter och grundtankarna i en förutsägbar text som innehåller ett bekant ordförråd. Eleven klarar mycket enkel slutledning med hjälp av kontexten. (A2.1)

Undervisningsmål

Handleda eleven att producera olika texter för olika syften och mottagare.

Lärandemål

Eleven utvecklar förmåga att producera text för olika syften och mottagare.

Innehållsområden

Förmåga att producera texter

Eleven ska få producera kortare texter med hjälp av olika stödmaterial.

 • enkla faktatexter

 • korta berättande texter

 • dialoger och dramatiseringar

Bedömning

Beskrivning av kunnandeBeskrivning av bedömning
Kunskapskrav för vitsordet 5Eleven kan skriva korta meningar om bekanta ämnen. (A1.2)
Kunskapskrav för vitsordet 8Eleven kan med ett begränsat uttrycksförråd skriva om vardagliga ämnen samt skriva enkla meddelanden. (A1.3)
Kunskapskrav för vitsordet 10Eleven kan skriva texter med enkla meningar och konkret ordförråd som berättar om vardagliga och konkreta ämnen. (A2.1)

Undervisningsmål

Handleda eleven att utveckla ett basordförråd och kunskap om strukturer, fraser och idiom.

Lärandemål

Eleven utvecklar basordförrådet och kunskapen om strukturer, fraser och idiom.

Innehållsområden

Förmåga att producera texter

Eleven ska få producera kortare texter med hjälp av olika stödmaterial.

 • enkla faktatexter

 • korta berättande texter

 • dialoger och dramatiseringar

Bedömning

Beskrivning av kunnandeBeskrivning av bedömning
Kunskapskrav för vitsordet 5Eleven kan grundläggande ord och uttryck. (A1.2)
Kunskapskrav för vitsordet 8Eleven kan en begränsad mängd korta, inövade uttryck, det mest centrala ordförrådet och grundläggande satsstrukturer. (A1.3)
Kunskapskrav för vitsordet 10Eleven behärskar ett grundläggande ordförråd och många centrala strukturer. (A2.1)

Undervisningsmål

Handleda eleven att utveckla sin kännedom om uttryck som kan användas i och som hör till artigt språkbruk i sociala sammanhang kopplat till språkkulturen.

Lärandemål

Eleven utvecklar kännedom om artigt språkbruk kopplat till språkkulturen.

Innehållsområden

Kulturellt språkbruk

Eleven ska introduceras till det studerade språkets utbredning och ställning i världen. Eleven ska utveckla förståelse för sambandet mellan språk och kultur. Eleven ska få fundera över sin egen språkliga och kulturella bakgrund.

 • artigt språkbruk

 • låneord

 • realia

Bedömning

Beskrivning av kunnandeBeskrivning av bedömning
Kunskapskrav för vitsordet 5Eleven kan använda några av de allra vanligaste artighetsfraserna i rutinmässiga sociala sammanhang. (A1.2)
Kunskapskrav för vitsordet 8Eleven kan använda vanliga uttryck som kännetecknar artigt språkbruk i rutinmässiga sociala sammanhang. (A1.3)
Kunskapskrav för vitsordet 10Eleven klarar av korta sociala situationer. Kan använda de vanligaste artiga hälsnings- och tilltalsfraserna samt artigt framföra till exempel önskemål, invitationer, förslag och ursäkter och besvara sådana. (A2.1)

Undervisningsmål

Handleda eleven att utveckla kunskaper om kultur kopplat till språket som undervisas och skapa möjligheter för reflektion kring skillnader och likheter mellan andra kulturer och Åland.

Lärandemål

Eleven utvecklar kunskaper om språk och kultur.

Innehållsområden

Kulturellt språkbruk

Eleven ska introduceras till det studerade språkets utbredning och ställning i världen. Eleven ska utveckla förståelse för sambandet mellan språk och kultur. Eleven ska få fundera över sin egen språkliga och kulturella bakgrund.

 • artigt språkbruk

 • låneord

 • realia

Bedömning

Beskrivning av kunnandeBeskrivning av bedömning
Kunskapskrav för vitsordet 5-
Kunskapskrav för vitsordet 8-
Kunskapskrav för vitsordet 10-

Undervisningsmål

Handleda eleven att utveckla elevens förståelse för språkets uppbyggnad och grammatik genom praktiska övningar.

Lärandemål

Eleven utvecklar förståelsen för språkets uppbyggnad och grammatik.

Nyckelkompetenser

A. Multilitteracitet

Med kompetens i multilitteracitet avses förmågan att tolka, producera och värdera olika slag av texter i olika medier och miljöer. Denna kompetens gör det möjligt för eleven att förstå många olika slag av uttryck och att forma sin egen identitet. Begreppet multilitteracitet har en koppling till det vidgade text- och språkbegreppet vilket innebär ett bredare perspektiv än det traditionella synsättet på läs- och skrivkunnighet. Det vidgade textbegreppet är ett uttryck som används i utbildningssammanhang och begreppet innefattar förutom det skrivna och talade ordet även bild, film och ljud. Texterna kan alltså tolkas och produceras till exempel i skriven, talad, tryckt, audiovisuell eller digital form.

Eleven ska få möjlighet att utveckla mångsidig läskunnighet inom alla läroämnen via vardagsspråket för att kunna behärska begrepp och kommunikationsformer inom olika fackområden. För att eleven ska nå kompetens i multilitteracitet krävs en pedagogik med mångsidiga textmiljöer, aktivt språkutvecklande arbetssätt och samarbete mellan olika läroämnen.

Multilitteracitet omfattar läs- och skrivförmågan men även förmågan att särskilja mellan och använda olika typer av källor. Eleven ska få lära sig att söka, kombinera, omforma, presentera och kritiskt granska information i olika former, i olika kontexter och med hjälp av olika verktyg. Kompetensen i multilitteracitet bidrar till att utveckla ett kritiskt tänkande och studiekompetens, det vill säga att lära sig att lära. Kompetens i multilitteracitet innebär även en kompetens i källkritik och en förmåga att värdera olika källors tillförlitlighet och förutsätter evidensbaserade undervisningsmetoder.

E. Lärande och social kompetens

Lärande och social kompetens innebär förmågorna att reflektera över sig själv, effektivt hantera tid och information samt samarbeta med andra på ett konstruktivt sätt. I denna kompetens ingår att lära sig att lära men även att ta hand om sitt fysiska och känslomässiga välbefinnande, känna empati och hantera konflikter.

Social kompetens kräver inte en extrovert och social personlighet utan innebär förmågan att kunna förstå sociala normer och oskrivna regler, vara lyhörd och kunna se saker ur andras perspektiv samt att vara delaktig. För att kunna samarbeta med andra och delta i samhällslivet krävs förståelse för de sociala koderna och medvetenhet om kommunikation i olika grupper och miljöer. Skolan ska erbjuda eleven gott om tillfällen att öva sig i att framföra sina åsikter på ett konstruktivt sätt och att handla etiskt. Eleven utvecklar förmågan att sätta sig in i andras situation och granska frågor och situationer ur olika perspektiv och får övning i hur man agerar i olika sociala sammanhang.

Eleven ska uppleva betydelsen av kommunikation för den egna utvecklingen genom att få träna sina sociala färdigheter och lära sig att uttrycka sig på olika sätt och att uppträda i olika situationer. Eleven ska ges möjlighet att utvecklas som språkbrukare både på svenska och andra språk på ett mångsidigt sätt. Eleven ska uppmuntras att kommunicera och uttrycka sig även med hjälp av ringa språkkunskaper.

Alla elever ska få hjälp med att iaktta hur de lär sig och med att utveckla sina strategier för lärande. Eleven bör känna till vilka lärstrategier som hen föredrar, bli medveten om sina styrkor och svagheter och få stöd för att lära sig. Färdigheten att lära sig utvecklas när eleven får ställa upp mål, planera sitt arbete, utvärdera sina framsteg och använda tekniska och andra hjälpmedel i sina studier på ett för åldern lämpligt sätt.

Innehållsområden

Färdigheter för språkstudier

Eleven ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för språkets uppbyggnad och grundläggande grammatik. Undervisningen i grammatik ska ha starkt fokus på praktisk tillämpning. Undervisningen ska lyfta vikten av att kunna göra sig förstådd med ringa kunskaper i språk.

 • ordförråd och strukturer

 • grammatiska begrepp

 • funktionell grammatik

Bedömning

Beskrivning av kunnandeBeskrivning av bedömning
Kunskapskrav för vitsordet 5Eleven kan tillämpa delar av den mest elementära grammatiken.
Kunskapskrav för vitsordet 8Eleven kan tillämpa en del strukturer och den elementära grammatiken.
Kunskapskrav för vitsordet 10Eleven behärskar de vanligaste strukturerna och en del av den elementära grammatiken.