Centralt innehåll

Finska

Eleven ska få bekanta sig med typiska drag i det finska språket, med den finska kulturen och med finska språkmiljöer och släktspråk. Undervisningen fäster uppmärksamhet vid skillnader mellan talad och skriven finska och att jämför det finska språket med andra språk eleven studerar. Språkvetenskapliga begrepp används för att förbereda eleven för vidare språkstudier.

Strukturer

 • lokalkasus i singular och plural
 • ackusativ- och partitivobjekt
 • tidsuttryck (fördjupning)
 • imperativ 2. person singular
 • infinitiv I
 • jakande och nekande preteritum
 • jakande och nekande perfekt och pluskvamperfekt
 • possessivsuffix i huvuddrag
 • konditionalis
 • pluralböjning
 • grundtal och ordningstal
 • övriga relevanta grammatiska strukturer

I den åländska grundskolan finns inte modersmålsinriktad finska som valmöjlighet. En elev som har en tvåspråkig bakgrund, med finska som det andra språket, kan ges möjlighet att fördjupa sig i det finska språket och kulturen genom individuella uppgifter för att främja elevens språkutveckling.