Läroplanen är avsedd för hela barnomsorgens verksamhet. Verksamhetsspråket i barnomsorgen är svenska. Teckenspråk eller ett annat alternativt kommunikationssätt kan användas inom barnomsorgen i enlighet med behoven hos barn med funktionsnedsättning. Verksamheten är ickekonfessionell och barnets och vårdnadshavarnas livsåskådning ska beaktas och respekteras i planeringen av verksamheten. [3]

Landskapsregeringen beslutar om en läroplan för barnomsorgen med mål, innehåll och riktlinjer för verksamheten. Målet med läroplanen är att skapa förutsättningar för en likvärdig barnomsorg för alla barn på Åland. Läroplanen är ett arbetsverktyg för barnomsorgens personal i utformningen av den pedagogiska verksamheten. Läroplanen ska komplettera och konkretisera barnomsorgens målsättningar enligt landskapslagen om barnomsorg och grundskola. Läroplanen ska främja arbetet med den pedagogiska verksamheten och stödja utveckling och lärande. Läroplanen har utarbetats utifrån barnomsorgens målsättning om att verksamheten ska bedrivas i nära samverkan med hemmet, utgå från barnets ålder och individuella behov och främja en allsidig fysisk, emotionell, social och kognitiv utveckling.  Barnets behov av lek, trygga och varma människorelationer samt positiva erfarenheter som stärker självkänslan ska tillgodoses i all barnomsorg.[4]

Läroplanen innehåller kapitel som är gemensamma för alla verksamhetsformer och på ett övergripande plan beskriver uppdrag, värdegrund och pedagogisk grundsyn.  I andra kapitel beskrivs det som är specifikt för verksamhetsformerna, såsom lärområden inom barnomsorgen och förundervisningen, stöd för lärande och utveckling, fritidshemmets verksamhet och arbetsområden samt lekverksamheten.

I läroplanen används begreppet personal. Med personal avses all personal som arbetar med barnen på en enhet. I tillämpliga delar omfattas också icke-pedagogisk personal av läroplanens skrivningar om personal.  Med arbetslag avses den personal som arbetar ihop i en barngrupp.

 

[3] LL om barnomsorg och grundskola (2020:32), 1 §, 6§  del II, Lagförslag 28/2018–2019 §1 del II

[4] LL om barnomsorg och grundskola 1 -2 §, del II, Lagförslag 15/2021-2022, 2§ ( Ålands lagtings beslut 28/2022)